آلودگی هوای تبریز به روایت تصاویر از زندگی روزمره مردم

عکس هوای آلوده شهر تبریز

آلودگی هوای شهر تبریز : کلانشهر تبریز چندین روز است که درگیر آلودگی هوا می باشد.