افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید

تصاویر افتتاح میدان ولی‌عصر تهران

افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران : عصر امروز جمع ۲۰ اسفند با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران مراسم بهره‌برداری از «ایوان انتظار میدان ولی‌عصر عج» انجام شد.

عکس های افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران

57452534 abdolvahed mirzazadeh 1 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452535 abdolvahed mirzazadeh 2 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452536 abdolvahed mirzazadeh 3 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452537 abdolvahed mirzazadeh 4 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452538 abdolvahed mirzazadeh 5 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452539 abdolvahed mirzazadeh 6 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452540 abdolvahed mirzazadeh 19 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452541 abdolvahed mirzazadeh 17 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452542 abdolvahed mirzazadeh 18 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452543 abdolvahed mirzazadeh 7 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452544 abdolvahed mirzazadeh 20 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452545 abdolvahed mirzazadeh 12 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452546 abdolvahed mirzazadeh 22 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452547 abdolvahed mirzazadeh 11 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452548 abdolvahed mirzazadeh 23 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452549 abdolvahed mirzazadeh 14 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452550 abdolvahed mirzazadeh 9 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452551 abdolvahed mirzazadeh 16 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452552 abdolvahed mirzazadeh 10 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452553 abdolvahed mirzazadeh 15 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452554 abdolvahed mirzazadeh 21 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452555 abdolvahed mirzazadeh 13 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید 57452556 abdolvahed mirzazadeh 8 افتتاح میدان ولی‌ عصر تهران + تصاویر افتتاح ایوان انتظار جدید