انفجار در محله خلیج فارس + عکس و جزئیات و تعداد کشته ها

انفجار در محله خلیج

در حادثه انفجار و ریزش ۳ ساختمان در خیابان خلیج‌فارس، ۵ تن کشته شدند که شامل سه زن و یک دختربچه ۳۸ روزه و یک پسر بچه ۱۰ روزه می‌شود.

1175913 270 انفجار در محله خلیج فارس + عکس و جزئیات و تعداد کشته ها

1175914 917 انفجار در محله خلیج فارس + عکس و جزئیات و تعداد کشته ها

1175915 301 انفجار در محله خلیج فارس + عکس و جزئیات و تعداد کشته ها

1175916 264 انفجار در محله خلیج فارس + عکس و جزئیات و تعداد کشته ها

1175917 175 انفجار در محله خلیج فارس + عکس و جزئیات و تعداد کشته ها

1175918 139 انفجار در محله خلیج فارس + عکس و جزئیات و تعداد کشته ها

1175919 584 انفجار در محله خلیج فارس + عکس و جزئیات و تعداد کشته ها

1175920 621 انفجار در محله خلیج فارس + عکس و جزئیات و تعداد کشته ها

1175921 254 انفجار در محله خلیج فارس + عکس و جزئیات و تعداد کشته ها

1175922 237 انفجار در محله خلیج فارس + عکس و جزئیات و تعداد کشته ها