اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم

اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد

اولین رستوران معلق ایران : در تاریخ ۳ فروردین ۲۵ نفر از مسولان (شهردار شاندیز… فرماندار شهرستان بینالود… سازمان گردشگری… اداره اطلاعات و صنعت و معدن شهرستان بینالود)به همراه معاونان و گروه حفاظت … همراه با موسیقی سنتی زنده و عکاسی محلی…ارتفاع ۵۰ متری…

فیلم رستوران معلق شاندیز

عکس های رستوران معلق ایران

1 54 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم

000 119 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 00 18 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم

2 52 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 3 54 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 4 51 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 5 49 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 6 45 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 7 42 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 8 43 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 9 41 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 10 43 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 11 42 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 12 37 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 13 33 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 14 32 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 15 31 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 16 27 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم 17 24 اولین رستوران معلق ایران در شاندیز مشهد + عکس و فیلم


حتما بخوانید :  غارهای خراسان رضوی ( دنیای زیبا و شگفت انگیز زیر زمین خراسان )