برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان

تصاویر رویترز از روزهای برفی کابل

برف در افغانستان : شما را به دیدن تصاویر منتخب خبرگزاری رویترز از شهر کابل، پایتخت افغانستان دعوت می کنیم که به دنبال بارش برف در روزهای اخیر، رخت سفید بر تن کرده است.

reuters8 4 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان

تصاویر بارش برف در افغانستان

 

kabul 1 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان

شفقنا افغانستان-چهره برفی شهر کابل بعد از بارش برف سنگین در این شهر .

kabul 2 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 3 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 4 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 5 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 6 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 7 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 8 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 9 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 10 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 11 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 12 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 13 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 14 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 15 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 16 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 17 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 18 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 19 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 20 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 21 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 22 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 23 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 24 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 25 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 26 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 27 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان kabul 28 برف در افغانستان و کابل + تصاویر برتر از بارش برف در افغانستان

پاسخ دهید


حتما بخوانید :  خرس پاندا جالب، تصاویر اولین خرس پاندا قهوه ای جهان