بزرگترین فیل ماهی در ایران صید شد + عکس و فیلم و جزئیات

صید بزرگترین فیل ماهی(دوقی)با۶۰۰ کیلو وزن و ۹۳کیلو خاویار

عکس صید بزرگترین فیل ماهی

00 3 بزرگترین فیل ماهی در ایران صید شد + عکس و فیلم و جزئیات

فیلم صید بزرگترین فیل ماهی