بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت

افتتاح بیمارستان عرفان نیایش

بیمارستان عرفان نیایش عصر امروز با حضور معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری و قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری و سید حسین هاشمی استاندار تهران افتتاح شد. افتتاح شد. هزینه ساخت این بیمارستان ٢٥٠ تخت خوابی بیش از ٢٥٠ میلیارد تومان بوده که توسط بخش خصوصی تامین شده است.

57402498 Mona Hoobehfekr 2 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت

تصاویر بیمارستان عرفان نیایش

57402499 Mona Hoobehfekr 4 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402500 Mona Hoobehfekr 6 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402501 Mona Hoobehfekr 5 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402502 Mona Hoobehfekr 7 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402503 Mona Hoobehfekr 3 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402504 Mona Hoobehfekr 8 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402505 Mona Hoobehfekr 9 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402506 Mona Hoobehfekr 10 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402507 Mona Hoobehfekr 11 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402508 Mona Hoobehfekr 12 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402509 Mona Hoobehfekr 13 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402510 Mona Hoobehfekr 14 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402511 Mona Hoobehfekr 15 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402512 Mona Hoobehfekr 16 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402513 Mona Hoobehfekr 17 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402514 Mona Hoobehfekr 18 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402515 Mona Hoobehfekr 19 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402516 Mona Hoobehfekr 20 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402517 Mona Hoobehfekr 21 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402518 Mona Hoobehfekr 22 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402519 Mona Hoobehfekr 23 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402522 Mona Hoobehfekr 26 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402523 Mona Hoobehfekr 27 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت 57402524 Mona Hoobehfekr 28 بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت


حتما بخوانید :  فیلتر شدن رسانه های قطر در امارات + عکس و جزئیات و حاشیه های جنجالی