تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر

عکس تشییع پیکر سه معدنکار معدن زغال‌سنگ

تشییع جنازه معدنچیان : پیکر سه معدن کار جانباخته در حادثه معدن زمستان یورت، در روستای سوسرای آزاد شهر تشییع و به خاک سپرده شدند.

1932733 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932734 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932735 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932736 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932738 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932737 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932739 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932740 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932741 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932742 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932744 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932743 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932745 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932746 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932747 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932748 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932749 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932750 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932751 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932752 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932753 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر
1932754 تشییع جنازه معدنچیان آزادشهر + تصاویر دردناک از تشییع پیکر