تصاویر مرز مهران به صورت هوایی + شلوغی های مرز مهران

تصاویر مرز مهران : در تصاویر زیر تصاویر هوایی از حضور زائران حسینی (ع) در مرز مهران را مشاهده می کنید.

تصاویر مرز مهران

تصاویر مرز مهران

تصاویر مرز مهران
تصاویر مرز مهران
تصاویر مرز مهران
تصاویر مرز مهران