تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر

تنبیه اجتماعی دستگیرشدگان چهارشنبه سوری

بیش از ۸۰ نفر از متهمان اخلال در نظم عمومی در شب چهارشنبه سوری به منظور آگاهی از میزان خساراتی که به سطح شهر و اموال عمومی و خصوصی وارد کردند، عصر چهارشنبه از این مناطق بازدید و به پاکسازی محل پرداختند.

تصاویر تنبیه چهارشنبه سوری

T3437118 5736444 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736445 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736446 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736447 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736448 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736449 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736450 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736451 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736452 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736453 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736454 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736455 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736456 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736457 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736458 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736459 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736460 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736461 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736462 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736463 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر T3437118 5736464 تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر