جشن مردم شهر حلب در خیابان های حلب به افتخار پیروزی + تصاویر

جشن مردم شهر حلب پس از پیروزی بر تروریست ها

جشن مردم شهر حلب : پس از اعلام آزادی کامل شهر حلب، جمعی از مردم این شهر با حضور در قلعه تاریخی حلب پیروزی بر تروریست ها را جشن گرفتند.

f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800 305 جشن مردم شهر حلب در خیابان های حلب به افتخار پیروزی + تصاویر
156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b 362 جشن مردم شهر حلب در خیابان های حلب به افتخار پیروزی + تصاویر
799bad5a3b514f096e69bbc4a7896cd9 212 جشن مردم شهر حلب در خیابان های حلب به افتخار پیروزی + تصاویر
d0096ec6c83575373e3a21d129ff8fef 745 جشن مردم شهر حلب در خیابان های حلب به افتخار پیروزی + تصاویر
032b2cc936860b03048302d991c3498f 354 جشن مردم شهر حلب در خیابان های حلب به افتخار پیروزی + تصاویر
18e2999891374a475d0687ca9f989d83 845 جشن مردم شهر حلب در خیابان های حلب به افتخار پیروزی + تصاویر
fe5df232cafa4c4e0f1a0294418e5660 639 جشن مردم شهر حلب در خیابان های حلب به افتخار پیروزی + تصاویر
8cda81fc7ad906927144235dda5fdf15 896 جشن مردم شهر حلب در خیابان های حلب به افتخار پیروزی + تصاویر
30e62fddc14c05988b44e7c02788e187 904 جشن مردم شهر حلب در خیابان های حلب به افتخار پیروزی + تصاویر