جشن کریسمس ۲۰۱۷ در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا

تصاویرجشن کریسمس ۲۰۱۷ در جهان

جشن کریسمس ۲۰۱۷ : همزمان با شب قبل از گریسمس مسیحیان سراسر جهان ضمن به جای آوردن مراسم عشاء ربانی به جشن و پایکوبی پرداختند. روز ۲۵ دسامبر همزمان با سالروز تولد حضرت مسیح (ع) روز کریسمس نامیده می شود.

عکس های کریسمس ۲۰۱۷

449844 573 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا

449843 471 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا

449842 385 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا

449841 434 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449817 293 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449845 225 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449846 426 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449848 705 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449852 739 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449847 170 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449831 866 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449832 486 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449834 357 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449835 990 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449837 347 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449839 934 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449840 825 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449838 438 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449833 573 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449830 381 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449829 639 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449828 161 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449827 451 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449826 285 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449825 915 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449824 890 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449823 347 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449822 835 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449821 348 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449820 498 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا
449819 768 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا

449818 499 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا

449816 255 جشن کریسمس 2017 در سراسر جهان در قالب تصاویر زیبا