خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر

خروج تروریست ها از شهر حلب

خروج تروریست ها : امروز پنج شنبه ۲۵ آذرماه صدها تن از تروریست ها به همراه خانواده هایشان براساس توافقی با ارتش سوریه از شهر حلب به حومه غربی این شهر انتقال پیدا کردند.

8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf 656 خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر
62bf1edb36141f114521ec4bb4175579 189 خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر
ae566253288191ce5d879e51dae1d8c3 162 خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر
30e62fddc14c05988b44e7c02788e187 405 خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر
8cda81fc7ad906927144235dda5fdf15 573 خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر
fe5df232cafa4c4e0f1a0294418e5660 991 خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر
18e2999891374a475d0687ca9f989d83 568 خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر
032b2cc936860b03048302d991c3498f 606 خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر
d0096ec6c83575373e3a21d129ff8fef 530 خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر
799bad5a3b514f096e69bbc4a7896cd9 295 خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر
156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b 168 خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر
f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800 918 خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر