رونمایی از خودروی زیبا وجدید اوپل +عکس

رونمایی از خودروی زیبای اوپل

خودروساز آلمانی اوپل، از محصول جدید خود ( ۲۰۱۷ Ampera-e) رونمایی کرد.

1 25 رونمایی از خودروی زیبا وجدید اوپل +عکس

خودروی زیبا وجدید اوپل

2 26 رونمایی از خودروی زیبا وجدید اوپل +عکس 3 25 رونمایی از خودروی زیبا وجدید اوپل +عکس 4 24 رونمایی از خودروی زیبا وجدید اوپل +عکس 5 19 رونمایی از خودروی زیبا وجدید اوپل +عکس 6 16 رونمایی از خودروی زیبا وجدید اوپل +عکس 7 14 رونمایی از خودروی زیبا وجدید اوپل +عکس 8 9 رونمایی از خودروی زیبا وجدید اوپل +عکس 9 8 رونمایی از خودروی زیبا وجدید اوپل +عکس 10 9 رونمایی از خودروی زیبا وجدید اوپل +عکس

خودروی جدید اوپل