خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در ۳۰ سال قبل + تصاویر جالب

عکس اولین خودرو دونالد ترامپ

خودرو قدیمی و لوکس ترامپ : کادیلاک لیموزین ۱۹۸۷ اولین ماشین دونالد ترامپ که دارای فکس، تلویزیون، دستگاه پخش فیلم، کاغذ خورد کن، میز، گاوصندوق و… به صورت جداگانه برای او طراحی شده است.

resized 1990473 420 خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در 30 سال قبل + تصاویر جالب
resized 1990474 258 خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در 30 سال قبل + تصاویر جالب

خودرو ترامپ

resized 1990472 741 خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در 30 سال قبل + تصاویر جالب
resized 1990475 434 خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در 30 سال قبل + تصاویر جالب
resized 1990476 491 خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در 30 سال قبل + تصاویر جالب
ماشین ترامپ
resized 1990477 695 خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در 30 سال قبل + تصاویر جالب
resized 1990478 487 خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در 30 سال قبل + تصاویر جالب
resized 1990481 330 خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در 30 سال قبل + تصاویر جالب
ماشین قدیمی ترامپ
resized 1990480 700 خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در 30 سال قبل + تصاویر جالب
resized 1990482 723 خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در 30 سال قبل + تصاویر جالب
resized 1990483 750 خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در 30 سال قبل + تصاویر جالب
resized 1990479 732 خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در 30 سال قبل + تصاویر جالب