خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس

عکس برافراشته شدن خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان

مراسم برافراشتن خیمه حسینیه امامزاده هارونیه، از قدیمی‌ترین هیئت‌های اصفهان که با بیش از ۳۰۰ سال قدمت صبح امروز جمعه برگزار شد.

resized 1887603 224 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887604 688 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887605 607 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887606 869 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887607 152 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887608 185 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887609 590 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887610 470 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887611 693 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887612 308 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887613 940 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887614 462 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887615 112 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887616 191 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887617 134 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887618 279 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887621 939 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887622 838 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887623 930 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887624 567 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887625 446 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887626 954 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887627 909 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887628 577 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس
resized 1887629 586 خیمه‌گاه حسینی‎ در اصفهان +عکس