درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر

عکس درختکاری در یکی از کانون ریزگردهای خوزستان

درختکاری در خوزستان : در مراسم روز درختکاری با حضور استاندار خوزستان و سازمانهای مردم نهاد و سازمان محیط زیست مسیر جاده اهواز ماهشهر در منطقه غیزانیه که یکی از کانون ریزگردها و بزرگترین ذخایر نفت اهواز است دهها درختچه کاشته شد .

resized 2101374 647 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101375 466 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101376 161 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101377 304 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101378 572 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101379 979 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101380 955 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101381 736 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101382 524 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101383 199 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101384 957 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101385 532 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101386 618 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101387 438 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101388 929 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101389 666 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101390 829 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101391 624 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101392 342 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101395 951 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101396 834 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101397 700 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101398 795 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر
resized 2101399 497 درختکاری در خوزستان و کانون های ایجاد ریزگردها + تصاویر