دستنوشته نوبخت جنجالی شد + عکس ناهار تدارک دیدید ؟ بله

عکس خبرگزاری دولت از دستنوشته سخنگوی دولت

نهار تدارک دیدید؟ بله!

000 142 دستنوشته نوبخت جنجالی شد + عکس ناهار تدارک دیدید ؟ بله

عکس خبرگزاری دولت از دست‌نوشته نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری امروز

ایرنا این تصویر را از خروجی خود حذف کرده است