ساخت دستگاه جالب قصه‌ گو +عکس

ساخت دستگاه جالب قصه‌ گو

ایده ساده یک جوان کانادایی در فرانسه درباره ماشین های خودکاری که داستان های کوتاه چاپ میکنند در تمام این کشور فراگیر شده است

راه‌اندازی ماشین قصه‌گو در فرانسه

000دستگاه قصه‌ گو

00دستگاه قصه‌ گو

0

ایده ساده یک جوان کانادایی در فرانسه درباره ماشین های خودکاری که داستان های کوتاه چاپ میکنند در تمام این کشور فراگیر شده است.در ایستگاه های قطار و مترو فرانسه دستگاه های کوچک نارنجی و مشکی به چشم میخورند که کارشان چاپ داستان های کوتاه به درخواست عابران و مسافران است.دستگاه های توزیع کننده داستان کوتاه، ایده جس متی چاک از اداره گردشگری شهر گرنوبل در فرانسه است که با هشت دستگاه کارش را در همین شهر آغاز کرد و حالا ۳۲دستگاه در این کشور این خدمت را ارائه میدهند و روز به روز در حال افزایش است.

اختراع دستگاه قصه‌ گو