رئیسی در گفتگوی ویژه خبری + عکس و فیلم و حاشیه ها

عکس پشت صحنه گفتگوی ویژه خبری با حضور رئیسی

رئیسی در گفتگوی ویژه خبری : پشت صحنه گفتگوی ویژه خبری با حضور ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری

1918885 رئیسی در گفتگوی ویژه خبری + عکس و فیلم و حاشیه ها
1918886 رئیسی در گفتگوی ویژه خبری + عکس و فیلم و حاشیه ها
1918890 رئیسی در گفتگوی ویژه خبری + عکس و فیلم و حاشیه ها
1918887 رئیسی در گفتگوی ویژه خبری + عکس و فیلم و حاشیه ها
1918888 رئیسی در گفتگوی ویژه خبری + عکس و فیلم و حاشیه ها
1918889 رئیسی در گفتگوی ویژه خبری + عکس و فیلم و حاشیه ها
1918892 رئیسی در گفتگوی ویژه خبری + عکس و فیلم و حاشیه ها
1918891 رئیسی در گفتگوی ویژه خبری + عکس و فیلم و حاشیه ها
1918893 رئیسی در گفتگوی ویژه خبری + عکس و فیلم و حاشیه ها
1918894 رئیسی در گفتگوی ویژه خبری + عکس و فیلم و حاشیه ها

فیلم کامل اظهارات رئیسی در گفتگوی ویژه خبری