رفتار عجیب حیوانات در شرایط خاص که باعث شگفتی می شوند + عکس

تصاویر رفتار عجیب حیوانات

رفتار عجیب حیوانات : استرالیا کشور پهناوری است که حیوانات خاصِ خودش را دارد که در دیگر مناطق دنیا نمی توانیم مشابه آن ها را پیدا کنیم. اما فقط این مساله در مورد جانداران این کشور نیست که عجیب به نظر می رسد، بلکه برخی حیوانات معمولی هم گاهی در استرالیا حرکاتی از خود نشان می دهند که دهان آدم از تعجب باز می ماند.

0

به طور مثال تصور کنید در حیاط خانه خود نشسته و در حال لذت بردن از هوای خوب و چشم اندازهای زیبا هستید که می بینید یک تمساح بزرگ روی دیوار خانه تان در راه رفتن است! همه ما دست کم یکبار مارمولک را روی دیوار دیده ایم، اما دیدن تمساح با آن عظمت روی دیوار به هیچ وجه عادی نیست!

یا مثلا تصور کنید درب توالت فرنگی را برمی دارید و با یک مار غول پیکر درون کاسه آن چشم در چشم می شوید.

همه این موارد ترسناک و دلهره آور، رویدادهای نه چندان عجیب در کشور استرالیا به شمار می روند که مردم این کشور تا حدی به دیدن آن ها عادت کرده اند. اما برای مردم دیگر کشورها، بسیار عجیب است. به همین خاطر، بیش از ۲۰ مورد از عجیب ترین، خنده دار ترین و گاهی ترسناک ترین رویدادهای روزمره در استرالیا را برایتان انتخاب کرده ایم.

عکس های رفتار عجیب حیوانات

وقتی صدها هزار پا به یکدیگر ملحق شده و چنین صحنه عجیبی را شکل می دهند. وقتی صدها هزار پا به یکدیگر ملحق شده و چنین صحنه عجیبی را شکل می دهند.

وقتی پشم های یک گوسفند به مدت 5 سال چیده نمی شود و شکلی همانند سنگ پیدا می کند. وقتی پشم های یک گوسفند به مدت ۵ سال چیده نمی شود و چنین شکل بانمکی پیدا می کند.

وقتی در مزرعه خود با چنین غول عجیب و غریبی مواجه می شوی.وقتی در مزرعه خود با چنین غول عجیب و غریبی مواجه می شوید.

شکار صاریغ توسط مارشکار صاریغ توسط مار

وقتی یک مار تصمیم می گیرد یک کروکودیل را درسته قورت دهدوقتی یک مار تصمیم می گیرد یک کروکودیل را درسته قورت دهد.

قورباغه ای که مار می خوردقورباغه ای که مار می خورد.

این عنکبوت و خانواده اش نمی خواهند کسی به جعبه برق دست بزنند. این عنکبوت و خانواده اش نمی خواهند کسی به جعبه برق دست بزنند.

این مار یک خانه جدید برای خود پیدا کرده استاین مار یک خانه جدید برای خود پیدا کرده است.

کفشی که به تصرف عنکبوت ها در آمده استکفشی که به تصرف عنکبوت ها در آمده است.

این خوک وحشی 18 بطری آبجو دزدیده، آن ها را سرکشیده و پس از مست شدن به گاوها حمله کرده است.این خوک وحشی ۱۸ بطری آبجو دزدیده، آن ها را سرکشیده و پس از مست شدن به گاوها حمله کرده است.

سوسک کرگدنی در حال قدم زدن در حیاط خانهسوسک کرگدنی در حال قدم زدن در حیاط خانه.

این ستاره دریایی بسیار ریز یکی از خطرناک ترین و کشنده ترین موجود جهان است. این ستاره دریایی بسیار ریز یکی از خطرناک ترین و کشنده ترین موجودات جهان است.

وقتی شهرداری مجبور می شود برای آگاهی مردم از حمله پرندگان، تابلوهای هشدار در سطح شهر نصب کند.وقتی شهرداری مجبور می شود برای آگاهی مردم از حمله پرندگان، تابلوهای هشدار در سطح شهر نصب کند.

وقتی یک مارمولک غول پیکر و ترسناک روی دیوار خانه تان ظاهر می شود.وقتی یک مارمولک غول پیکر و ترسناک روی دیوار خانه تان ظاهر می شود.

عنکبوت های بزرگی که خیلی راحت وارد خانه ها می شوندعنکبوت های بزرگی که خیلی راحت وارد خانه ها می شوند.

دعوای مارهادعوای مارها

وقتی کوسه ها از زندگی در دریا خسته می شوند و به ساحل کوچ می کنند.وقتی کوسه ها از زندگی در دریا خسته می شوند و به ساحل کوچ می کنند.

این عنکبوت لقمه ای بسیار بسیار بزرگ تر از دهان خود برداشته است!این عنکبوت لقمه ای بسیار بسیار بزرگ تر از دهان خود برداشته است!

محل جدید استراحت مارمحل جدید استراحت مار

این مارمولک هم گویا توالت را به طبیعت ترجیح داده استاین مارمولک هم گویا توالت را به طبیعت ترجیح داده است.

همزیستی حیوان و انسان در فضای شهریهمزیستی حیوان و انسان در فضای شهری.

ایشان هم فقط یک بطری شیر نیاز دارند.

ایشان هم فقط یک بطری شیر نیاز دارند!