رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه

ریزش کوه در لرستان

محور پل زال- خرم‌آباد ساعت ۳:۲۵ دقیقه بامداد امروز به دلیل رانش زمین و ریزش کوه از کیلومتر ۵۵ مسدود شد.

139511232248161569984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248162349984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248163129984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248163909984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248165319984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248166729984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248168129984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248169379984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
13951123224817629984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248172189984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248173599984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248174229984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248175159984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248175939984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248176879984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248178599984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
13951123224818159984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248181729984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248182509984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248183599984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248184539984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248185629984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248186729984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248187819984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248189069984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
13951123224819939984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248192039984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248193289984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248194069984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه
139511232248195009984243 رانش زمین و ریزش کوه در لرستان + تصاویر و جزئیات حادثه