زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات

روایت تصویری از زلزله امروز فارس که منجر به کشته شدن ۴ نفر شد

زلزله در خنج فارس : زمین لرزه‌ای با قدرت ۵.۱ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح امروز جمعه شهرستان خنج در جنوب استان فارس را لرزاند و موجب کشته شدن چهار نفر شد.

17 1 6 1929311 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1929462 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 193013 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1930134 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1930275 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1930416 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1930547 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 193168 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1931209 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1945531 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 194662 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1946173 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1946454 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1946585 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1948426 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 194997 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1949228 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1949399 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 19495210 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1950911 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 19503012 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 19504613 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 19505714 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1951915 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 19512316 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 19513517 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 19514718 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات
17 1 6 1952619 زلزله در خنج فارس به روایت تصاویر زلزله در جنوب فارس + جزئیات