زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر

عکس آموزش بانوان داوطلب آتش نشان‎

سازمان آتش نشانی شاهرود در سال های اخیر اقدامات مثبتی در جهت آموزش و بالا بردن سطح آگاهی شهروندان انجام داده است. از جمله این فعالیتها آموزش بانوان داوطلب آتش نشان‎ می باشد.

1917173 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917172 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917175 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917174 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917177 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917176 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917179 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917178 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917181 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917180 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917182 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917183 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917184 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917185 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917186 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر
1917187 زنان آتش نشان ایرانی در حال آموزش دیدن + تصاویر