ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها

نشست مناطق شهر تهران در ستاد زنان روحانی

ستاد زنان روحانی : عصر امروز (۵ اردیبهشت ماه) نشست مناطق شهر تهران در ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی برگزار شد.

تصاویر زنان حامی روحانی

ستاد زنان روحانی 13 ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها ستاد زنان روحانی 12 ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها ستاد زنان روحانی 11 ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها ستاد زنان روحانی 10 ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها ستاد زنان روحانی 9 ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها ستاد زنان روحانی 3 ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها ستاد زنان روحانی 6 ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها ستاد زنان روحانی 7 ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها ستاد زنان روحانی 5 ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها ستاد زنان روحانی 8 ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها ستاد زنان روحانی 4 ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها ستاد زنان روحانی 1 ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها ستاد زنان روحانی 2 ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها