سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ )

بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎

سیل در شیراز : در پی بارندگی های شدید باران در چند روز اخیر در شهر شیراز ، این شهر شاهد آبگرفتگی معابر و تخریب چندین پل و طغیان رودخانه ها بود.

تصاویر سیل در شیراز

57440392 haniyeh hossein pour 1 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ )

فیلم سیل در شیراز

57440393 haniyeh hossein pour 2 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ )

عکس های شیل شیراز

57440394 haniyeh hossein pour 3 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ ) 57440395 haniyeh hossein pour 4 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ )

طغیان رودخانه شیراز

57440396 haniyeh hossein pour 6 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ ) 57440397 haniyeh hossein pour 5 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ )

آی گرفتگی خیابان ها در شیراز

57440398 haniyeh hossein pour 7 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ ) 57440399 haniyeh hossein pour 8 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ )

تصاویر سیل شیراز

57440400 haniyeh hossein pour 9 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ ) 57440401 haniyeh hossein pour 10 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ )

سیل در خیابان های شیراز

57440402 haniyeh hossein pour 11 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ ) 57440403 haniyeh hossein pour 12 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ )

آب گرفتگی در شیراز

57440404 haniyeh hossein pour 13 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ ) 57440405 haniyeh hossein pour 14 سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ )


حتما بخوانید :  تصاویر فضایی برتر در سال 2016 معرفی شدند + 20 عکس زیبا