سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا )

عکس سیل در سریلانکا

بارش باران و وقوع سیل بی سابقه در سریلانکا دسترسی به بسیاری از روستاهای این کشور را قطع کرده و حدود ۷۵ هزار نفر را ناگزیر به ترک خانه هایشان کرده است.

عکس های سیل در سریلانکا

2476535 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476536 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476537 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476538 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476539 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476540 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476541 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476542 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476543 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476544 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476545 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476546 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476547 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476548 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476549 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476550 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476551 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476552 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476553 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476554 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476555 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476556 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476557 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476558 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476559 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476560 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا ) 2476561 سیل در سریلانکا ( تصاویر ، حاشیه ها و خسارت های سیل در سریلانکا )