شهردار شدن محسن هاشمی در تهران قطعی شد + جزئیات تعداد موافقین

شهردار شدن محسن هاشمی قطعی شد

شهردار شدن محسن هاشمی : گزارشها حاکیست ، ۱۷ نفر از ۲۱ نفر عضو شورا موافق شهردار شدن محسن هاشمی هستند. منتخبان شورای شهر تهران جلسات خود را برای مشخص کردن شهردار آینده تهران آغاز کرده اند.

شهردار تهران شدن محسن هاشمی

شهردار شدن محسن هاشمی در تهران

اگر چه مباحث زیادی در خصوص میثاق نامه کاندیداها و منتخبان و لزوم پایبندی به آن مطرح شده است . اما اعضای جدید شورای شهر معتقدند اگر مصلحت عمومی اقتضا کند، میتوان میثاق نامه را نادیده گرفت . چرا که این میثاق نامه وحی منزل نیست. از سوی دیگر موضوع ورود مهدی چمران به عنوان اولین علی البدل شورای شهر تهران به این شورا در صورت شهردار شدن محسن هاشمی،

چندان دغدغه جدی برای منتخبان محسوب نمی شود. آنها میگویند محسن هاشمی با سابقه ۱۳ ساله مدیریت شهری و متروی تهران
و همچنین محبوبیت وی در افکار عمومی مناسب ترین گزینه شهرداری تهران است.

شهردار شدن محسن هاشمی در تهران