شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از ۱ میلیون گیاه )

عکس نخستین شهر جنگلی درچین

نخستین شهر جنگلی درچین با بیش از ۱ میلیون گیاه ، این گیاهان بیش از ۱۰۰ نوع هستند که ۵۷ تن آلاینده را در سال جذب می کنند.این پروژه ۲۰۲۰ به اتمام میرسد.

1978891 شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از 1 میلیون گیاه )نخستین شهر جنگلی درچین

1978892 شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از 1 میلیون گیاه )نخستین شهر جنگلی درچین

1978893 شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از 1 میلیون گیاه )نخستین شهر جنگلی درچین

1978894 شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از 1 میلیون گیاه )نخستین شهر جنگلی درچین

1978895 شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از 1 میلیون گیاه )نخستین شهر جنگلی درچین

1978896 شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از 1 میلیون گیاه )نخستین شهر جنگلی درچین

1978897 شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از 1 میلیون گیاه )نخستین شهر جنگلی درچین

1978898 شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از 1 میلیون گیاه )نخستین شهر جنگلی درچین

1978899 شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از 1 میلیون گیاه )نخستین شهر جنگلی درچین

1978900 شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از 1 میلیون گیاه )نخستین شهر جنگلی درچین

1978901 شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از 1 میلیون گیاه )نخستین شهر جنگلی درچین

1978902 شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از 1 میلیون گیاه )نخستین شهر جنگلی درچین


حتما بخوانید :  مراسم جن گیری و آزاد شدن روح + عکس جن گیری از روح اسیر یک زن