صعود ایران به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب

صعود ایران به جام جهانی ۲۰۱۸

پس از صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی مردم ایران با حضور در خیابان‌ها به شادی پرداختند.

خوشحالی مردم برای صعود تیم ملی به جام جهانی- میدان ونک تهران

0 90 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب

خوشحالی گرگانی ها از صعود تیم ملی به جام‌ جهانی

0 91 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب

جشن صعود به جام جهانی در ميدان هفت‌حوض تهران

0 84 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب

57503998 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب 57503999 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب

عدد ۴‌ کیروش!

کیروش در شادی پس ‌از پیروزی، پیراهن ۴ را نشان داد. نمادی از ۴بار راه‌یابی وی با تیم‌های ایران(۲بار) و پرتغال و آفریقای جنوبی به جام‌جهانی است.

0 87 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب

57504000 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب 57504001 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب 57504003 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب

تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در تاریخ دو دوره متوالی به جام جهانی راه یافت.

0 88 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب

57504004 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب 57504005 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب

عکس های شادی مردم بعد از برد ازبکستان

n3470459 5872326 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470459 5872327 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470459 5872328 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470459 5872329 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470459 5872330 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470459 5872331 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470459 5872332 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470459 5872333 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470459 5872334 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470459 5872335 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب

تصاویر خوشحالی مردم بعد از صعود به جام جهانی ۲۰۱۸

n3470458 5872301 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872302 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872303 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872304 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872305 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872306 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872307 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872308 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872309 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872310 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872311 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872312 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872313 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872314 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872315 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872316 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872317 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872318 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872319 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872320 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872321 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872322 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872323 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872324 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب n3470458 5872325 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب

57503966 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب 57503965 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب 57503964 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب 57503962 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب 57503961 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب 57503963 صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه + شادی مردم و حاشیه های جالب

عکس جشن صعود بازیکنان و کادر فنی ایران در پایان بازی

ایران برای اولین بار موفق به دو صعود پیاپی به جام جهانی شد. تیم ملی برای نخستین مرتبه، در بازی راهیابی به جام جهانی با اختلاف ۲ گل به پیروزی رسید.