طوفان تهران ۴ اردیبهشت ۹۶ + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان

عکس طوفان تهران را در نوردید

طوفان تهران ۴ اردیبهشت : طوفان با سرعت حدود ۵۰ کیلومتر در ساعت عصر دوشنبه چهارم اردیبهشت مردم شهر تهران را غافل گیر کرد و باعث برخاستن گرد و خاک و شکستن شاخه درختان شد.

1917194 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917195 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917198 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917200 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917201 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917202 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917203 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917204 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917205 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917206 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917207 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917209 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917210 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917211 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917212 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917213 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917215 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917216 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917214 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917217 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917218 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917219 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917220 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917221 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917222 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917224 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917223 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917225 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917226 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان
1917227 طوفان تهران 4 اردیبهشت 96 + تصاویر و صحنه های مردم در طوفان