عکس های قدیمی مردم آمریکا در ۱۰۰ سال قبل در شیکاگو

عکس های سیاه و سفید قدیمی از مردم آمریکا

عکس های قدیمی مردم آمریکا : از سال ۱۹۱۵ تا ۱۹۶۰ بیش از پنج میلیون آمریکایی آفریقایی تبار در پدیده ای به نام مهاجرت بزرگ از روستاهای جنوب به شمال مهاجرت کردند. این مهاجرت یکی از بزرگترین مهاجرت های داخلی تاریخ آمریکا به شمار می رود و دوره ای بود که رنسانس هارلم را برانگیخت و شمالی ها را در آزمون مواجهه با کلیشه ها و نژادپرستی هایشان قرار داد. مورخان مهاجرت بزرگ را به دو دوره با یک موج دوم که بعد از رکود بزرگ می آید تقسیم می کنند.

سال ۱۹۴۰ بود که آمریکایی آفریقایی ها به غرب به کالیفرنیا و همچنین شهرهای شمالی رفتند. شیکاگو به عنوان یک مرکز صنعتی با فرصت های شغلی بسته بندی گوشت و راه آهن یکی از این شهرها بود. تازه واردان اغلب با تنش های گروه های قومی سفید در شیکاگو روبرو می شدند بنابراین آمریکایی آفریقایی ها تفکیک شده و به قسمت جنوبی شهر رفتند که بعدها کمربند سیاه نامیده شد. به جای افسردگی و انزوا، مردم بخش جنوبی شیکاگو را به مرکز شهری آمریکای سیاه تبدیل کردند.

عکاس «ادوین راسکام» به مستندسازی این مهاجرت پرداخت. او در سال ۱۹۴۱ در خیابان ها پرسه می زد و از زندگی روزمره شیکاگوی جنوبی عکاسی می کرد. عکس های او شیکاگویی های سیاه را حین کار و بازی نشان می دهد، بچه هایی که در خیابان ها می دوند، بزرگسالانی که به دنبال مسکن می گردند و ..، از طریق چشم های او می توانیم تجربه آمریکایی آفریقایی ها را دنبال کنیم. در سال ۱۹۶۵، اسمیتسونین تاریخ شفاهی از زبان ادوین و همسرش که عکاس خبری بود ایجاد کرد که در آن ادوین درباره سه هفته مستندسازی تجربه خود در شیکاگو با نویسنده «ریچارد رایت» صحبت می کند که در سال ۱۹۲۷ به این شهر مهاجرت کرد. اثر آن ها شامل نوشته های رایت و عکس های ادوین می باشد که در کتاب ۱۲ میلیون صدای سیاه منتشر شد. کار ادوین که اکنون به کتابخانه کنگره تعلق دارد یک سند ماندگار از تاریخ آمریکایی آفریقایی و چهره متغیر مراکز شهری آمریکایی بعد از مهاجرت بزرگ است. تعدادی از عکس های تاریخی او را در این مطلب مشاهده می کنید.

حتما بخوانید :  عکس های قدیمی رنگی که در 100 سال قبل گرفته شده اند رو مشاهده کنید

عکس های قدیمی مردم آمریکا

عکس قدیمی مردم آمریکا 1 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 2 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 3 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 4 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 5 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 6 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 7 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 8 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 9 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 10 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 11 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 12 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 13 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 14 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 15 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 16 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 17 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 18 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 19 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 20 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 21 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 22 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 23 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 24 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 25 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 26 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 27 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 28 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 29 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 30 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو عکس قدیمی مردم آمریکا 31 عکس های قدیمی مردم آمریکا در 100 سال قبل در شیکاگو