عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب

عکس های قدیمی چین ، ۱۵۰ سال قبل

عکس های قدیمی چین : عکسهایی از کشور چین در سال ۱۸۷۰ میلادی که توسط عکاس اسکاتلندی (جان تامسون) ثبت شده است.

3C9F07B800000578 0 image m 25 1485861150898 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب3C9F07B800000578 0 image a 26 1485861170129 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب
3C9F071300000578 0 image m 36 1485861295323 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب
3C9F07B800000578 0 image a 34 1485861240745 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب3C9F07B800000578 0 image m 33 1485861221876 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب
3C9F09EF00000578 4175480 image a 39 1485864438528 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب
3C9F071300000578 4175480 image m 38 1485864322104 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب
3C9F093300000578 4175480 image a 40 1485864483712 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب
3C9F096F00000578 4175480 image m 42 1485864557479 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب

3C9F096F00000578 4175480 image m 44 1485864622249 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب

3C9F074400000578 4175480 image m 66 1485865470874 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب3C9F071300000578 4175480 image m 46 1485864901845 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب

3C9F071300000578 4175480 image m 49 1485864985354 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب

3C9F074400000578 4175480 image a 63 1485865375237 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب3C9F074400000578 4175480 image m 62 1485865365894 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب

3C9F07F000000578 4175480 image m 51 1485865050026 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب3C9F078700000578 4175480 image m 53 1485865115629 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب3C9F074400000578 4175480 image a 69 1485865539915 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب3C9F0A3B00000578 4175480 image m 71 1485865628984 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب3C9F0A3B00000578 4175480 image m 73 1485865878657 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب3C9F0A3B00000578 4175480 image m 75 1485865930414 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب3C9F0A3B00000578 4175480 image m 77 1485866026336 عکس های قدیمی چین در ۱۵۰ سال قبل + تصاویر قدیمی جالب