عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

نمایش زیبای تاثیر زمان بر چهره افراد

بابی نیل ۳۶ ساله بود که متوجه شد چقدر شبیه یکی از عکس های خود در ۶ سالگی است. همین شباهت ساده کافی بود تا برای درست کردن عکس های مرکب الهام بگیرد. او از تکنیک های مدرن استفاده کرد تا عکس های قدیمی را با عکس های جدید پیوند دهد.

بابی نیل آدامز در سن ۶ و ۳۶ سالگی

بابی نیل آدامز در سن 6 و 36 سالگی

عکس های گذر زمان

لورنا در 7 و 25 سالگی

لورنا در ۷ و ۲۵ سالگی

سالی در 14 و 62 سالگی ( 14 سالگی! )

سالی در ۱۴ و ۶۲ سالگی ( ۱۴ سالگی! )

کریس در 12 و 45 سالگی

کریس در ۱۲ و ۴۵ سالگی

کریستین در 7 و 41 سالگی

کریستین در ۷ و ۴۱ سالگی

سیلوانو در 12 و 51 سالگی

سیلوانو در ۱۲ و ۵۱ سالگی

ایزی در 4 و 36 سالگی

ایزی در ۴ و ۳۶ سالگی

نیک در 9 و 33 سالگی

نیک در ۹ و ۳۳ سالگی

کلی در 1 و 28 سالگی

کلی در ۱ و ۲۸ سالگی

کریستین در 6 و 41 سالگی

کریستین در ۶ و ۴۱ سالگی

سیمون در 8 و 32 سالگی

سیمون در ۸ و ۳۲ سالگی

تورنادو در 2 و 37 سالگی

تورنادو در ۲ و ۳۷ سالگی

دن در 7 و 35 سالگی

دن در ۷ و ۳۵ سالگی

کوین در 3 و 33 سالگی

کوین در ۳ و ۳۳ سالگی

جاناتان در 8 و 33 سالگی

جاناتان در ۸ و ۳۳ سالگی

وارنر در 6 و 33 سالگی

وارنر در ۶ و ۳۳ سالگی

سیلوانو در 8 و 51 سالگی

سیلوانو در ۸ و ۵۱ سالگی

ری در 5 و 50 سالگی

ری در ۵ و ۵۰ سالگی

کتی در 6 و 36 سالگی

کتی در ۶ و ۳۶ سالگی

عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان