فلج شدن با سرما خوردگی ( فیلم دختری که آرزوی خانه تکانی دارد )

فلج شدن با سرما خوردگی

به سراغ دختری رفته که یک سرماخوردگی کوچک ۹ سال است که او را فلج کرده و حال بعد از ۹ سال به تنها آرزویش که خانه تکانی است فکر می‌کند.

فیلم دختری که با سرماخوردگی فلج شده

دانلود فیلم