مراسم پدر بنی فاطمه با حضور چهرها + از علی ضیا تا اکبر عبدی