مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل

عکس افتتاحیه مسابقات بین المللی قرآن کریم

مراسم افتتاحیه مسابقات بین المللی قرآن کریم شامگاه چهارشنبه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ومقامات کشوری لشگری در مصلی امام خمینی (ره)برگزارشد.

1912376 1 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912374 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912375 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912377 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912378 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912379 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912380 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912381 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912383 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912382 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912384 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912385 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912386 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912387 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912388 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912389 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912390 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912391 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912392 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912393 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912394 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912395 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912396 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912397 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل
1912398 مسابقات قرآن کریم در مصلی + تصاویر و حاشیه های مسابقات بین الملل