موزه عجیب و ترسناک برای نگهداری مغز انسان + عکس های +۱۴

موزه مغز انسان

موزه عجیب و ترسناک : ۲۹۰ مغز بیمار انسان طی سالهای متمادی در موزه «نورپاتولوژی» در لیمای پرو نگهداری می‌شوند.

موزۀ مغزهای ناهنجار

موزه عجیب و ترسناک

موزۀ مغزهای ناهنجار
موزۀ مغزهای ناهنجار
موزۀ مغزهای ناهنجار
موزۀ مغزهای ناهنجار
موزۀ مغزهای ناهنجار
موزۀ مغزهای ناهنجار
موزۀ مغزهای ناهنجار
موزۀ مغزهای ناهنجار
موزۀ مغزهای ناهنجار
موزۀ مغزهای ناهنجار
موزۀ مغزهای ناهنجار
موزۀ مغزهای ناهنجار
موزۀ مغزهای ناهنجار