اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها

عکس اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد

ناو هواپیمابر چین : چین دومین ناو هواپیمابر خود را صبح امروز (چهارشنبه) طی مراسمی در شهر بندری دالیان به آب انداخت

1918241 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918240 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918239 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918238 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918243 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918242 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918244 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918245 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918246 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918247 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918248 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918249 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918250 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918251 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها
1918252 اولین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته شد + تصاویر و حاشیه ها