نشانه های آمدن بهار در نیم کره شمالی در قالب عکس های زیبا

نشانه های آمدن بهار در نیم کره شمالی

در این گزارش نگاهی داریم به نشانه های آمدن بهار و رخت بر بستن زمستان در کشورهای واقع در نیمکره شمالی زمین.