نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر

نقاشی های آبستره زیبایی که در هر کدام یک عامل انسانی پنهان شده است

نقاشی انسان نامرئی : در این پروژه طراحی یک نقاش خوش ذوق به نام بن هاینه نقاشی های آبستره ای را بر روی صفحات بزرگ چوبی کشیده که برای هر کدام ساعت ها وقت گذاشته است. مسئله ی جالب در مورد این نقاشی ها این است که در هر کدام از این آثار یک انسان قرار داده شده که با توجه به ترکیبات اطراف، تشخیص دادن در برخی موارد به آسانی ممکن نیست. نتیجه ی نهایی کارهای بن هاینه بسیار جالب و چشمگیر بوده و برخی از آثار او در فروشگاه های بزرگ قرار گرفته اند. در ادامه شما را به تماشای برخی از آثار این هنرمند زبردست دعوت می کنیم.

عکس نقاشی انسان نامرئی

Final-Abstract-2-flesh-and-acrylic-ben-heine-art-5936c933776ff__880-w700

Final-Art-Truc-Troc-Bozar-Brussels-Ben-Heine-Art-Flesh-and-Acrylic-Live-Performance-Chameleon-2017-3-24-5936c986c282e__880-w700

Final-Eye-flesh-and-acrylic-ben-heine-art-5936c93e15779__880-w700

Final-Fete-de-lIris-Peinture-Visages-Flesh-and-Acrylic-Ben-Heine-Art-Live-Performance-19-5936c9563760f__880-w700

Final-Flowers-flesh-and-acrylic-ben-heine-art-5936c94e178c9__880-w700

Final-Shopping-bag-flesh-and-acrylic-ben-heine-art-5936c94a33568__880-w700

Making-Chameleon-flesh-and-acrylic-ben-heine-art-5936c94678beb__880-w700

Making-Fete-de-lIris-Peinture-Visages-Flesh-and-Acrylic-Ben-Heine-Art-Live-Performance-3-5936c96bf2db2__880-w700

Making-Fete-de-lIris-Peinture-Visages-Flesh-and-Acrylic-Ben-Heine-Art-Live-Performance-27-5936c951e47a0__880-w700

Making-Flesh-and-Acrylic-Ankamall-Ben-Heine-Art-Live-Performance-Body-Painting-Art-1-5936c99c62aed__880-w700

Making-Flesh-and-Acrylic-Ankamall-Ben-Heine-Art-Live-Performance-Body-Painting-Art-3-5936c9a16feea__880-w700

Making-Flesh-and-Acrylic-Ankamall-Ben-Heine-Art-Live-Performance-Body-Painting-Art-9-5936c9ae05044__880-w700