نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر

نقاشی های جالب ایران

نقاشی ایران : یک دانشجوی روس پس از سفر به ایران، تصاویری از سفرنامه‌ی خود را منتشر کرد که به صورت نقاشی‌هایی از نقاط مختلف کشورمان ثبت شده است.«کاتی گوشینا» دانشجوی هنر و طراحی سفرش را به صورت زمینی از مسکو آغاز کرده است و با گذر از کشورهای همسایه به ایران وارد شده است.او از شهرهای تبریز، تهران، اصفهان، و یزد بازدید کرده است و سفرنامه‌ی خود را در قالب نقاشی‌هایی در دفتر خاطراتش ثبت کرده است.«کاتی گوشینا» از نگاه خود به بازنمایی عناصری از فرهنگ و اقلیم ایران زمین پرداخته است.

عکس های جالب از نقاشی ایران

1 41 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 2 14 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر

نقاشی ایران زیبا

3 13 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 4 14 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 5 12 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر

نقاشی های جالب از مردم ایران

6 12 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 7 11 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر

دانلود نقاشی ایران

8 10 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 9 9 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 10 9 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر

نقاشی های جالب

11 6 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 12 8 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر

جدیدترین نقاشی های ایران

13 8 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 14 5 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 15 11 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر

نقاشی دانشجو از ایران

16 8 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 17 7 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 18 6 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 19 7 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 20 7 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 21 6 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 22 6 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 23 5 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 24 5 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 25 5 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 26 4 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 27 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 28 3 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 29 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 30 4 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 31 4 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 32 3 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 33 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 34 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 35 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 36 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 37 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 38 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 39 4 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 40 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 41 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 42 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 43 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 44 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 45 3 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 46 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 47 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 48 2 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 49 1 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 50 1 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 51 1 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 52 1 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 53 1 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 54 1 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر 55 1 نقاشی ایران از نگاه جالب یک دانشجو در سفر به ایران + تصاویر


حتما بخوانید :  رازهای بدن انسان که مغر شما آنها را آشکار می کنید + جزئیات و واکنش ها