نقاشی روی سنگ ( ۲۵ نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

نقاشی های شگفت انگیز روی سنگ

نقاش و هنرمندی به نام «آکیه ناکاتا» یک روز که در ساحل رودخانه در حال قدم زدن بوده، متوجه سنگی می شود که تصویر حیوانی را در ذهنش تداعی می کند. همین مساله این جرقه را در ذهنش روشن می کند که به جای کاغذ و بوم، این سنگ ها را به زمینه نقاشی های خود تبدیل کند.

1 116 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

کشیدن نقاشی روی سنگ

همین کار را نیز کرده و با ظرافت و دقت بالا، روی سنگ های گوناگونی که از رودخانه جمع آوری می کند، نقش های موردنظرش را ترسیم و رنگ آمیزی می نماید.

وی در رابطه با این هنر خود بیان داشته که او با نگاه متفاوتی به سنگ ها می نگرد و سعی می کند به گونه ای روی آن ها نقش بزند که حسی از واقعیت و زنده بودن را به بیننده القا کند.

عکس های نقاشی روی سنگ

1 115 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

2 118 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

3 116 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

4 113 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

5 96 1 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

6 91 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

7 90 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

8 85 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

9 75 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

10 65 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

11 59 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

12 50 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

13 42 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

14 39 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

15 35 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

16 20 2 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

17 21 1 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

18 18 1 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

19 18 1 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

20 16 1 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

21 11 1 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

22 12 1 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

23 8 2 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

24 9 1 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )

25 7 1 نقاشی روی سنگ ( 25 نقاشی زیبا و هنرمندانه بر روی سنگ های معمولی )


حتما بخوانید :  مشکلات چپ دست ها ( مشکلاتی که فقط چپ دست ها درک می کنند )