همسر رئیس جمهور بوسنی در اصفهان با تیپ متفاوت و ساده + عکس

پوشش همسر رئیس جمهور بوسنی در اصفهان

همسر رئیس جمهور بوسنی : رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین بهمراه همسرش روز چهارشنبه در سفر یکروزه به اصفهان از آثار تاریخی و فرهنگی این شهر دیدن کرد.

JamNewsImage23584215 همسر رئیس جمهور بوسنی در اصفهان با تیپ متفاوت و ساده + عکس

رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین بهمراه همسرش روز چهارشنبه در سفر یکروزه به اصفهان از آثار تاریخی و فرهنگی این شهر دیدن کرد.

JamNewsImage00011350 همسر رئیس جمهور بوسنی در اصفهان با تیپ متفاوت و ساده + عکس

عکس همسر رئیس جمهور بوسنی

JamNewsImage00011927 همسر رئیس جمهور بوسنی در اصفهان با تیپ متفاوت و ساده + عکس

همسر رئیس جمهور بوسنی در اصفهان

JamNewsImage23584215 1 همسر رئیس جمهور بوسنی در اصفهان با تیپ متفاوت و ساده + عکس