مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

مراسم روز ولنتاین در کشورهای عربی

روز دوشنبه در همه جهان روز ولنتاین بود و در سراسر دنیا این روز همه برای کسانی که دوستشان داشتند هدیه های ویژه به هم می دادند این مراسم روز عشق در کشورهای عربی مانند عراق ,سوزیه و فلسطین هم حال و هوای خاص داشت و مردم این کشور ها هم برای کسانی که دوستشان داشتند هدیه های مانند عروسک و گل می خریدند و این روز در کشورهای عربی نیز برگزار شد در ادامه تصاویری از مراسم روز ولنتاین در کشورهای عربی را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

مراسم روز ولنتاین در عراق و سوریه و فلسطین

روز ولنتاین در کشورهای دیگر

روز سه شنبه ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) روز والنتاین یا روز عشق و یا روز عشاق در سوریه، عراق و فلسطین برگزار شد. ابراز عشق در روز والنتاین با خرید هدایایی مانند گل سرخ و فرستادن کارت‌های تبریک صورت می‌گیرد.

روز ولنتاین در سوریه

834677 01 08 505338 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

834694 01 08 282077 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

834611 01 08 110435 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

828282 01 08 998874 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

828283 01 08 999080 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

828285 01 08 861007 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

828287 01 08 599218 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

828290 01 08 857408 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

828291 01 08 300367 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

828293 01 08 545100 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

مراسم روز ولنتاین در عراق

833478 01 08 161965 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

833655 01 08 890405 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

834179 01 08 942126 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

روز ولنتاین در اربیل عراق

828694 01 08 772651 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

828703 01 08 167613 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

828715 01 08 187798 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

828820 01 08 325554 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

مراسم روز ولنتاین در چین

A man carries his child and a bouquet of Valentines Day roses as he leaves the flower market in Beijing Tuesday Feb. 14 2017. Valentines Day is not a tradition in China but is becoming increasingly popular a 355486 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

Bouquets of Valentines Day roses are sold at a flower market in Beijing Tuesday Feb. 14 2017. Valentines Day is not a tradition in China but is becoming increasingly popular as Chinese adopt Western customs 382507 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

4efd8e169ed047f0a5ddabe74a4c61a4 4efd8e169ed047f0a5ddabe74a4c61a4 0 227880 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

85f6bb61a2254257bece288b768ae751 85f6bb61a2254257bece288b768ae751 0 715967 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

bff84a8c5bf04eca8f8a18bb3ab39b9c bff84a8c5bf04eca8f8a18bb3ab39b9c 0 346966 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

ولنتاین در سنگاپور

837419 01 08 952451 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

837420 01 08 436049 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

837421 01 08 212755 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

839264f1ab6b472ba0fee31c86feeb3e 839264f1ab6b472ba0fee31c86feeb3e 0 841476 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

bc64badfb3da4564836294f0a88ad577 bc64badfb3da4564836294f0a88ad577 0 790630 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

مراسم روز ولنتاین در کره جنوبی

837128 01 08 679131 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

837129 01 08 191813 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

837135 01 08 702399 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

837136 01 08 707583 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

روز ولنتاین در مالزی

837114 01 08 604150 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

837115 01 08 893703 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

837117 01 08 533229 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

روز ولنتاین در کلمبیا

2d23e77f82d74a43b5e3169b65227dd8 2d23e77f82d74a43b5e3169b65227dd8 0 234130 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

60be0b0ed43742d49e4f62b3998fb64d 60be0b0ed43742d49e4f62b3998fb64d 0 198196 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

98b6d3da6bf44703b8e0730f196bb82e 98b6d3da6bf44703b8e0730f196bb82e 0 125084 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

401fc6a8aa9e418d960f21e02ff20245 401fc6a8aa9e418d960f21e02ff20245 0 192158 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

15636c2f9a794ffd9f308dc5d700de35 15636c2f9a794ffd9f308dc5d700de35 0 260179 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

a70da8059e1a400cbc8189873e9f46c2 a70da8059e1a400cbc8189873e9f46c2 0 487364 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

d47a3c5800ae4734a72efc45bc71927f d47a3c5800ae4734a72efc45bc71927f 0 483884 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

ولنتاین در پاکستان

67955a38cd114044858be049c8d3eccf 67955a38cd114044858be049c8d3eccf 0 335263 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

833270 01 08 803660 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

834324 01 08 593503 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

834335 01 08 469003 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

مراسم روز ولنتاین در فیلیپین

833264 01 08 837807 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

833265 01 08 953185 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

ca2966e0d7fa49dfb23fe1fe23ca6ca1 ca2966e0d7fa49dfb23fe1fe23ca6ca1 0 779935 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

تصاویر ولنتاین در آمریکا

816972 01 08 934252 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

816992 01 08 911385 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)

bd2148e2c1e9403cbef634b66a45840a bd2148e2c1e9403cbef634b66a45840a 0 560894 مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان ( تصاویر کمتر دیده شده)


حتما بخوانید :  روز ولنتاین ۹۵ | تاریخ ولنتاین ۲۰۱۷ | ولنتاین 95چه روزی است