پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی : به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی و انتقال پیکر وی به حسینیه شماره یک جماران، خیل عظیم مشتاقان و دوستداران آیت الله با حضور در این حسینیه با پیکر او وداع کردند. حاضران در حسینیه جماران با سردادن شعارهایی نظیر “عزا، عزاست امروز روز عزاست امروز”،” خمینی بت شکن صاحب عزاست امروز “و همچنین “یاحسین، یاحسین” با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی وداع کردند.

57414273 Amir Kholousi 1 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414274 Amir Kholousi 2 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414275 Amir Kholousi 3 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414276 Amir Kholousi 4 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414277 Amir Kholousi 6 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414278 Amir Kholousi 5 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414279 Amir Kholousi 7 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414280 Amir Kholousi 8 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414282 Amir Kholousi 10 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414284 Amir Kholousi 12 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414285 Amir Kholousi 13 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414286 Amir Kholousi 14 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414287 Amir Kholousi 15 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414303 Amir Kholousi 16 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414304 davoud ghahrdar 1 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414325 Rouhollah Vahdati 15 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414326 Rouhollah Vahdati 16 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414328 Rouhollah Vahdati 13 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414329 Rouhollah Vahdati 12 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414330 Rouhollah Vahdati 11 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414331 Rouhollah Vahdati 10 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414332 Rouhollah Vahdati 9 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414333 Rouhollah Vahdati 8 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414334 Rouhollah Vahdati 7 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414335 Rouhollah Vahdati 6 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414336 davoud ghahrdar 1 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414337 davoud ghahrdar 2 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414338 davoud ghahrdar 4 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414339 davoud ghahrdar 3 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414340 Mehdi Ghasemi 10 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414341 Mehdi Ghasemi 12 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414342 Mehdi Ghasemi 11 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414343 Mehdi Ghasemi 14 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414346 Mehdi Ghasemi 16 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414347 Mehdi Ghasemi 17 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414348 Mehdi Ghasemi 18 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414349 Mehdi Ghasemi 19 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414350 Mehdi Ghasemi 20 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414351 Mehdi Ghasemi 21 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414352 Mehdi Ghasemi 22 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414353 Mehdi Ghasemi 23 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414359 taghavi 6 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414360 taghavi 7 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414361 taghavi 8 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر 57414362 taghavi 9 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر


حتما بخوانید :  شخصیت های ترافیکی در خیابان های تهران ( از خودمان شروع کنیم )