کتابخانه های زیبا در آمریکا +عکس

زیباترین کتابخانه ها در آمریکا

هزاران کتابخانه عمومی، خصوصی و دانشگاهی در آمریکا وجود دارد. در این گزارش نگاهی داریم به برخی از زیباترین این کتابخانه ها.

تصاویر: زیباترین کتابخانه های آمریکا‎

مهر : هزاران کتابخانه عمومی، خصوصی و دانشگاهی در آمریکا وجود دارد. در این گزارش نگاهی داریم به برخی از زیباترین این کتابخانه ها.

422742 354 کتابخانه های زیبا در آمریکا +عکس
422743 555 کتابخانه های زیبا در آمریکا +عکس
422744 222 کتابخانه های زیبا در آمریکا +عکس
422745 128 کتابخانه های زیبا در آمریکا +عکس
422746 267 کتابخانه های زیبا در آمریکا +عکس
422747 492 کتابخانه های زیبا در آمریکا +عکس
422748 817 کتابخانه های زیبا در آمریکا +عکس
422749 404 کتابخانه های زیبا در آمریکا +عکس
422749 404 کتابخانه های زیبا در آمریکا +عکس
422750 386 کتابخانه های زیبا در آمریکا +عکس
422751 469 کتابخانه های زیبا در آمریکا +عکس
422752 277 کتابخانه های زیبا در آمریکا +عکس