گوزن های یالدار‎ در حال کوچ کردن در قالب تصاویر زیبا و جدید

کوچ گوزن های یالدار‎

این تصاویر زیبا که در منطقه ماسایی مارای کنیا گرفته شده، کوچ فصلی هزاران گوزن یالدار را نشان می دهد.