زمان واریز یارانه دی 95 ، زمان برداشت یارانه نقدی دی ماه 95

زمان واریز و برداشت یارانه نقدی دی ماه 95

یارانه دی 95 : یارانه نقدی مربوط به دی ماه 1395 به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

زمان واریز یارانه دی 95

پیش بینی می شود «هفتاد و یکمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به دی ماه 95 به ازاء هر نفر 45 هزار و 500 تومان، ساعت 24:00 روز یکشنبه مورخ 1395.10.26 به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

DB8CD8A7D8B1D8A7D986D987 D8AFDB8C 95 زمان واریز یارانه دی 95 ، زمان برداشت یارانه نقدی دی ماه 95یارانه نقدی دی ماه 1395

مبلغ یارانه نقدی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته 45 هزار و 500 تومان است.

یارانه دی 95 ، مبلغ و زمان واریز یارانه دی 1395