زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه

زنان پیشمرگه

19811 856 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه

یگان زنان پیشمرگه کرد در اردوگاه آموزشی در شهر اربیل

19813 127 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه

رژه زنان

19814 177 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه

عکس زن پیشمرگه کرد

19815 950 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
یگان زنان عر پیشمرگه
19816 931 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
19817 527 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
دختران آموزش دیده در یگان پیشمرگه
19818 885 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
یک زن مبارز کرد در صفوف نیروهای دفاعی در شهر حسکه سوریه
19820 135 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
عکس زنان کرد در یک اردوگاه آموزشی در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه
19821 220 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
یک زن مبارز کرد در صفوف نیروهای دفاعی در حال بازی با توله سگ در شهر رای العین سوریه
19822 670 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
یک زن پیشمرگه مبارز کرد در صفوف نیروهای دفاعی در حسکه
19823 745 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
یک زن مبارز کرد در صفوف نیروهای دفاعی در سوریه
19824 941 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
زن پیشمرگه مبارز کرد در شهر کوبانی سوریه
19825 424 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
19826 829 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
زنان پیشمرگه در پایگاه تحت تصرف کردها در رأس العین
19827 366 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
زنان پیشمرگه کرد در منطقه غربی “تل تمر”؛ جایی که به تازگی از دست داعش آزاد شده است.
19828 656 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
زن کرد سنجار و فرزندش در پایگاه پیشمرگه ها در نزدیکی سنجار
19829 608 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
زنان و دختران پیشمرگه در منطقه عملیاتی غرب “تل تمر” در سوریه
19848 509 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
زنان یگان‌های پیشمرگه کرد در پایگاه آموزشی در نزدیکی “قمیشلی”
19830 370 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
دختر کرد عضو یگان‌های پیشمرگه در سنجار
19831 896 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
زنان عضو یگان‌های پیشمرگه در پادگان حومه “قمیشلی”
19832 245 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
زنان عضو یگان های پیشمرگه کرد در مناطق آزادشده از دست داعش در سنجار
19833 268 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
پادگان آموزشی یگان‌های پیشمرگه در رأس العین
19834 823 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
زنان یگان‌ها پیشمرگه کرد در “راس العین”
19835 166 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
پادگان آموزشی زنان کرد در نزدیکی “راس العین”
19836 791 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
دختر کرد عضو پیشمرگه ها در حال تمرین تیراندازی در پادگان آموزشی نزدیک “قمیشلی”
19837 192 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
واحدهای عملیاتی زنان پیشمرگه در “قمیشلی” در سوریه
19838 465 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
زنان یگان‌های پیشمرگه کرد در منطقه مرزی عراق و سوری در “سنون”
19839 579 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
زن کرد در حال تمرین شلیک آرپی جی در پادگان نزدیک “راس العین”
19840 672 زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه
زن پیشمرگه کرد در پایگاه “سنجار”

حتما بخوانید :  زن دست فروش اهوازی و جزئیات و عکس حمله با شوکر به زن دستفروش