زنان پیشمرگه کرد در حال جنگ و آموزش نظامی + عکس زنان پیشمرگه

زنان پیشمرگه

(تصاویر)

یگان زنان پیشمرگه کرد در اردوگاه آموزشی در شهر اربیل

(تصاویر)

رژه زنان

(تصاویر)

عکس زن پیشمرگه کرد

(تصاویر)
یگان زنان عر پیشمرگه
(تصاویر)
(تصاویر)
دختران آموزش دیده در یگان پیشمرگه
(تصاویر)
یک زن مبارز کرد در صفوف نیروهای دفاعی در شهر حسکه سوریه
(تصاویر)
عکس زنان کرد در یک اردوگاه آموزشی در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه
(تصاویر)
یک زن مبارز کرد در صفوف نیروهای دفاعی در حال بازی با توله سگ در شهر رای العین سوریه
(تصاویر)
یک زن پیشمرگه مبارز کرد در صفوف نیروهای دفاعی در حسکه
(تصاویر)
یک زن مبارز کرد در صفوف نیروهای دفاعی در سوریه
(تصاویر)
زن پیشمرگه مبارز کرد در شهر کوبانی سوریه
(تصاویر)
(تصاویر)
زنان پیشمرگه در پایگاه تحت تصرف کردها در رأس العین
(تصاویر)
زنان پیشمرگه کرد در منطقه غربی “تل تمر”؛ جایی که به تازگی از دست داعش آزاد شده است.
(تصاویر)
زن کرد سنجار و فرزندش در پایگاه پیشمرگه ها در نزدیکی سنجار
(تصاویر)
زنان و دختران پیشمرگه در منطقه عملیاتی غرب “تل تمر” در سوریه
(تصاویر) زنان پیشمرگه آماده رویارویی با داعش
زنان یگان‌های پیشمرگه کرد در پایگاه آموزشی در نزدیکی “قمیشلی”
(تصاویر)
دختر کرد عضو یگان‌های پیشمرگه در سنجار
(تصاویر)
زنان عضو یگان‌های پیشمرگه در پادگان حومه “قمیشلی”
(تصاویر)
زنان عضو یگان های پیشمرگه کرد در مناطق آزادشده از دست داعش در سنجار
(تصاویر)
پادگان آموزشی یگان‌های پیشمرگه در رأس العین
(تصاویر)
زنان یگان‌ها پیشمرگه کرد در “راس العین”
(تصاویر)
پادگان آموزشی زنان کرد در نزدیکی “راس العین”
(تصاویر)
دختر کرد عضو پیشمرگه ها در حال تمرین تیراندازی در پادگان آموزشی نزدیک “قمیشلی”
(تصاویر)
واحدهای عملیاتی زنان پیشمرگه در “قمیشلی” در سوریه
(تصاویر)
زنان یگان‌های پیشمرگه کرد در منطقه مرزی عراق و سوری در “سنون”
(تصاویر)
زن کرد در حال تمرین شلیک آرپی جی در پادگان نزدیک “راس العین”
(تصاویر)
زن پیشمرگه کرد در پایگاه “سنجار”